A weboldalon sütiket (cookies) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

Üdvözlünk a Biblia Szövetség Egyesületnél! Kövess Facebookon facebook 161, iratkozz fel RSS-re feed1, olvasd német de flag1 vagy angol EN Flag1 nyelvű összefoglalóinkat!

www.bibliaszov.hu

Programok

nov.
24

nov. 24. 10:00 - 17:00

dec.
8

dec. 8. 9:00 - 17:00

dec.
29

dec. 29. - jan. 1.

dec.
31

18:00 dec. 31. - 3:00 jan. 1.

2018. évi küldöttgyűlés

1804 kuldottgyulA Biblia Szövetség Egyesület (később: BSz) küldöttgyűlését, Pécelen, a BSz székhelyén tartottuk 2018. április 7-én. Levezető elnöke dr. Makrai Tibor a BSz elnöke volt, a kezdő áhítaton (Jelenések könyve 5. fejezete alapján) Sípos Ete Zoltán főtitkár szolgált. Kiemelte a szakasz nagy kérdését: ki méltó a pe­csét felnyi­tására, Isten üdvterve hátralevő részeinek kivitelezérése – vagyis kinek a kezében van a világ történelme? Júda oroszlánja, az Isten báránya, Jézus Krisztus méltó erre, mert ő győzött. Ezért az egész mindenség magasztalja őt. Nagy kegyelem számunkra, hogy már most bekap­csolódtunk a Bárány dicséretébe. A Biblia Szövetségben sincs másra szükségünk, mint hogy Jézust lássuk a maga dicsőségében.
Az áhítatot személyes bizonyságtétel követte, Kiss Andrea, szövetségünk fiatal tagja Jézus Krisztus kegyelmes munkájáról beszélt, ami az ő életét teljesen megváltoztatta és megajándékozta testvéri közösséggel, és új célt, tartalmat adott számára.


A küldöttgyűlés hatvankét tárgyalási és szavazati joggal ren­del­kező tagja közül negyvenheten, tárgyalási jogosultsággal ren­del­kező huszonhat személyből pedig huszan vettek részt az aktív munkában.
A tartalmas napirend számtalan fontos tárgyalási és határozat­hozatali témát terjesztett a küldöttek elé. Az elnökségi beszámolót például tartalmas beszélgetés követte, hasonlóan az Alapszabály­módosítást, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondását és a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót is. A küldöttgyűlés tárgyalt arról, hogy a titkárral – az alapszabálymódosítás szerint – a munka­viszonyt felmondja, a továbbiakban feladatai egy részét vállalkozási tevékenységként végzi, és meghallgatta a Felügyelő bizottság (kép­viselte Móréh Tamás elnök) jelentését a BSz gaz­dálkodásáról.
A küldöttgyűlés az elnökségi jelentést, a gazdálkodásról készült beszámolót, az Alapszabály módosítását és a tagsági jogviszony egye­sület általi felmondására vonatkozó határozatot, valamint
a költségvetést és a titkári munkára vonatkozó határozatot egyhan­gúlag fogadta el, az utóbbi kettőnél a titkár – érintettség okán – nem szavazott.
A háromnegyedórás ebédszünetet követően a Biblia Szövetség médiájáról (folyóirat, honlap, kiadványok), valamint a kapcsolattartásról volt szó (vezette és áttekintő előadásban adott tájékoztatást dr. Viczián Miklós, Margit István az Ébredés Alapítványról és kiadványairól beszélt, dr. Mikolicz Ákos pedig bemutatta a BSz honlapját), amit igen aktív beszélgetés követett. Majd Mikolicz Boglárka vetítettképes beszámolóban mutatta be a nyári angol nyelvű tábort.
A záróáhítaton Tamás Balázs a 2Kor 2,1-4 versei alapján kiemelte, hogy Pál apostolban hasonló gondolat munkált, mint Jeremiás prófétában: fontos számára a korintusi gyülekezet, hogy visszatérítse őket az igazsághoz. Mindezt szeretetből teszi. Ha valaki igazán bemutatta, hogy mit jelent szeretni az embert, az maga Krisztus. Arra hívattunk mi is, hogy az igazságot képviseljük ebben a világban, ugyanakkor nem mindegy, hogyan tesszük ezt. Bátorítás ez a szakasz, hogy a mai keresztyének is ezzel a lelkülettel képviseljék az igazságot.
A küldöttgyűlés részletes programja fél ötkor zárult, de még hosszú ideig folytatódott a barátkozás, ismerkedés.
A BSz elnöksége köszöni a küldöttgyűlésen résztvevők aktív és építő javaslatát, segítségét és az előkészítésben, szervezésben és a külső feltételek (terítés, főzés, tálalás, takarítás, regisztráció stb.) megteremtésében szorgoskodók munkáját.

*

Küldöttgyűlési határozatok
– 04/18. számú: Az elnökség 2017-es évről készített beszámolójáról
– 05/18. számú: A küldöttgyűlés a 2017-es év gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.452.461,- Ft nyitó; 35.041.469,- Ft bevételi és 35.037.288,- Ft kiadási és 2.963.250,- Ft záróegyenleggel, az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet sze­rint elfogadja. A felügyelőbizottság 2017. évre vonatkozó jelentését tudomásul veszi és elfogadja.
– 06/18. számú: A küldöttgyűlés az egyesület Alapszabályát a kö­vetkezők szerint módosítja, és elrendeli az Alapszabály módosítással történő egybeszerkesztését, majd annak a nyilvántartó bírósághoz megküldését. Végrehajtásért felel a titkár.
Az Alapszabályból törlésre kerül (idézőjeles szakasz):
12. § e) pontja (a titkárra vonatkozó bekezdésnél, az utolsó előtti mondat): „Feladatát az egyesületnél alkalmazottként látja el.”
Az Alapszabály kiegészül (idézőjeles szakasz):
12. § a) bekezdés a következő mondattal egészül ki: „Felada­tukat önkéntes munkával végzik, a küldöttgyűlés határozatával dönthet arról, hogy bármelyik elnökségi tag az Alapszabályban meghatározott ügyvezetői feladatát ettől eltérően, egyéb, jogsza­bályban meghatározott jogviszony-forma szerint végezze.”
Az Alapszabály kiegészül 33.§-sal: „A 2018. április 7-én módosított Alapszabály a bírósági bejegyzéssel lép hatályba.”
Szakaszmegjelölés nélküli szövegként a – Módosításokkal egybeszerkesztve az utolsó módosítás napján, a 2017. április 08-ai küldöttgyűlés határozata alapján. – mondatban a keltezés megváltozik: „2018. április 07-ei”
A keltezés megváltozik: „Pécel, 2018. április 07.”
– 07/18. számú: a titkár munkaviszonyának felmondásáról és bizo­nyos alapszabályban meghatározott feladatok vállal­ko­zóként végzéséről
– 08/18. számú: A küldöttgyűlés a 2018-as év költségvetését 2.963.250,- Ft nyitó egyenleggel, 28.470.100,- Ft tervezett bevétellel, 31.300.000,- Ft kiadással, 133.350,- Ft tervezett záróegyenleggel elfogadja.
– 09/18. számú: ld. a folyóirat más helyén!

*

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!
A következőkben röviden összefoglaljuk egyesületünk elmúlt évi tevékenységét.
2017-ben a központi és körzeti szervezésű rendezvényeink száma megközelítette a kétszázat.
– Kiemelten és első helyen szükséges emlékeznünk a reformáció 500. évfordulójára szervezett hálaadó és emlékező ünnepi csendesnapunkra. A péceli református, evangélikus gyüle­kezetek, az egyesületi székház és annak szabadtéri része,
illetve az önkormányzat által térítésmentesen átengedett helyiség volt a rendezvény helyszíne. A megtelt péceli református templomban a nyitó istentisztelettel kezdődött az ünnepi program, amit egy, a Bibliáról szóló előadás követett, s ugyanott szolgált az alkalomra szerveződött énekkar és zenekar is. A közös ebédet követően hét szekcióban, csoportos foglalkozáson dolgoztuk fel a nap témaköreit, amelyeken megemlékeztünk a reformáció legjelentősebb tanításairól,
illetve megvitathattuk azok rendkívüli időszerűségét. A záró istentiszteletet megelőzően ismer­tettük a hitvalló nyilatko­zatot, buzdítottuk a résztvevőket az ahhoz történő csatla­kozásra. Hálás szívvel emlékezünk vissza az ünnep számtalan áldására, a szeretetteljes, testvéri légkörre. Köszönjük az Úrnak a gazdag programot, az igehirdetőknek, előadóknak
a lelkiismeretes felkészülést, a számtalan szorgos kezet,
a kielégítő ellátást.
– A Szeged-Újszegedi és a Péceli református gyülekezet a reformáció 500. évfordulójára megszerkesztette és megjelentette Hitvalló nyilatkozatát, amit a Biblia Szövetség tagjainak mi is elküldtünk, bíztatva mindenkit, hogy ha egyet ért annak tartal­mával, és kész elkötelezni magát az Úrral való kapcsolat megerősítésére, akkor aláírásával is fejezze ki ezt a szándékát. Egyesületünkhöz több mint ötszáz személy küldte el csatla­kozási szándékát, és a BSz Tanácsa és Elnöksége is egyhangúlag döntött egyesületünk csatlakozásáról. Tudomásunk van arról, hogy több gyülekezet presbitériuma is hasonló határozatot hozott, vezetőik, a lelkészek és gondnokok, illetve presbiterek még ebben a hónapban találkoznak, amikor számba veszik a kö­vetkező időszak közös szolgálati, ill. kapcsolattartási lehe­tőségeit.
A BSz tagjait pedig bíztatjuk, engedjék, hogy a nyilatkozat
tartalma számukra a folyamatos megújulás eszköze legyen!
Emlékeztessen bennünket hívő keresztyén őseink bátorságára, a hitvalló keresztyén életre, a folyamatos szolgálatra!
– 2017 nyarán 34 fiatalnak izgalmas kenus tábort szerveztünk
a Maros folyó egyik erdélyi szakaszára. 45-60 fiatal vett részt
a tavaszi, ill. őszi csendesnapon, kiránduláson és a BSz Szilveszteren. A fiúk biciklis táborának bázisa Kismaroson, az egyik testvérünk nyaralójában volt. Ezeknek – mint minden egyéb rendezvényünknek – elsődleges tartalma az Úr Jézussal, az igével való ismerkedés, a közös éneklés, de az ismerkedés, barátkozás és a szolgálatra készülés is.
– A fiatalok között szolgáló önkénteseinknek az erdélyi Sztánán szerveztünk továbbképzést. A gazdag lelki prog­ramot színe­sítette a sokak számára még ismeretlen Erdély felfedezése is.
– Vezetők és önkéntes munkatársak ismét több napot tölthettek el közös ügyeink megbeszélésével, felkészüléssel már ebben az esztendőben is, márciusban.
– Az állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körülmények között élő 6-12 éves lányoknak ismét megszervezhettük a péceli tábort. Az Úr különös ajándéka ez, hiszen többségüknek nincs lehetősége más módon megismerni az evangéliumot. Ez a prog­ram közvetlen környezetünk, Pécel számára is evangéliumi lehetőség, hiszen ebben az évben már tíz hányatott sorsú kislány lesz a vendégünk a városból.
– 30+ rendezvényeinken az egyedülálló idősebb fiatalok ismer­kedhettek egymással és épülhettek hitükben. A tavalyi évben már nem csak az évi két csendesnap és kirándulások, hanem
a nyári galyatetői csendeshét és a szilveszteri, közösen eltöltött négy nap is gazdag áldást biztosított a résztvevőknek.
– Szakkonferenciát tartottak péceli székházunkban a lelkészek, teológusok. A hazai, erdélyi és kárpátaljai lelkipásztorok az öt „sola”-val, annak időszerűségével és a Szentírást érintő aktuális témákkal foglalkoztak.
– Szakkonferenciát szervezhettünk a pedagógusoknak Gyulára. Az orvoskonferenciát meghirdettük, de megrendezése sajnos elmaradt. Mivel a pedagóguskonferencia meghatározó jelleg­zetessége már évek óta a keresztyén világnézet erősítése, ezen szívesen látott résztvevők a nem pedagógusok is, ezért sze­retnénk invitálni az orvosokat, közgazdászokat, jogászokat, mérnököket, illetve mindazokat, akiket érdekel mai világunk biblikus keresztyén szemléletű értelmezése az ebben az évben is Gyulára szervezett konferenciára. A program rövidesen elérhető lesz honlapunkon.
– Igemagyarázatokkal, keresztyén etikai témákkal péceli székhá­zunkban, Mátraházán, ill. Berekfürdőn tartottunk egy-egy csendeshetet.
– Januártól májusig, havi egy-egy szombaton a hölgyeké volt
a Bp. Nagyvárad téri református gyülekezeti terem, ahol értékes előadások, bizonyságtételek, asztali beszélgetések biztosították a lelki programot.
– Péceli bibliaiskolánkban nyolc tanítási szombaton (január, június, július és augusztus hónapok kivételével), két évfolyamon folyik az oktatás. A 2016-17.tanév végén 6 hallgató oklevéllel végzett, az első évfolyamon 35, a másodikon 18 személy számára állítottunk ki indexet, azaz olyan bizonyítványt, ami az oktatáson való részvételt igazolja. A 2017-18-as tanév első évfolyami létszáma 46, a másodiké 21, és két hallgató hiánypótló tanórákat is teljesít.
– A júniusi és szeptemberi családi napot is megtarthattuk, mindkét alkalmon 150 fő feletti részvétellel.
– Csendesnap volt Budapesten kétszer, illetve Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Mátészalkán, Nyékládházán.
– A körzeti programok közül örömmel adunk hírt a hetente szer­vezett hajdúsági, szatmár-beregi, észak-magyarországi, a két­he­ten­te tartott észak-magyarországi, nyíregyházai, havonta rendezett szatmár-beregi és a negyedévente megtartott vas-zalai, budai, közép-duna-tisza-közi, a somogy-tolnai és mátrai, vala­mint az évente szervezett békési körzet rendezvényeiről, csendesnapjairól.
– Biblia és Gyülekezet című folyóiratunk négyszer, 1000-1000 példányban jelent meg.
– Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című sorozatunkat 2017-ben négy előadással bővíthettük.
– Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (bibliaszov.hu), többezer látogató-olvasó számára tesszük elérhetővé híreinket, tanulmányainkat, programjainkat.
– Az elmúlt év őszén – immár másodszor – igés, családi tervező­naptárt jelentettünk meg, az elkészült 500 darabot néhány példány kivételével értékesítettük.
– A Zengjen hálaének c. énekgyűjteményt is az előző esz­ten­dőben tettük elérhetővé tagjaink számára. Elsődlegesen egyesületi használatra szántuk, de szívesen ajánljuk gyü­le­kezeti, közösségi használatra is. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, de az el­készítés, a megjelentetés támogatására adományt szívesen fogadunk. Köszönjük a BSz Tanácsának a tevőleges támogatást a megjelentetéshez, különösen is Móréh Tamás, Kéri Tamás és dr. Cs. Nagy János lektori munkáját. Erről a helyről is kiemelten köszönjük Benedek Csillának az anyaggyűjtést, a gépi kottázást, a kiadvány összeszer­kesztését!
Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy a Zengjen hálaének korál­könyve már a nyomda kapujához közelít, s várhatóan a nyári csendeshetek közös énekléseihez jó segítség lesz.
– A németországi Morija keresztyén kiadó 400 példányt ajánlott fel terjesztésre a Biblia Szövetségnek „Az ősemberek titka” c. ifjúsági könyvéből. A felnőttek számára is sok fontos információt tartalmazó, teremtést valló könyv Egyesületünk több tagjának együttműködésével jött létre, ill. került el az olvasók­hoz. Már csak 50 példánnyal rendelkezünk. Köszönjük a Morija Kiadónak, hogy egy értékes könyvvel gazdagította a hazai kínálatot. A terjesztés bevételét a kiadó egyesületünknek ajándékozta.
*
Népmozgalmi adatainkról is rövid áttekintést adunk.
A Biblia Szövetség regisztrált önkéntes munkatársainak száma (a körzetekben munkálkodók nélkül), akik a központi programok szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadóként, bizony­ság­tevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként is részt vettek, 143 személy volt, az önkéntes munkával eltöltött idő 10.464 óra, az önkéntes munka értéke 8.338.500,- Ft volt.
A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2018. március 31-én 642 személy.
Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt a hat test­vérünket, aki az elmúlt egy esztendőben nyert felvételt az egye­sületbe. Legyen lelki otthonuk a Biblia Szövetség, álljanak be azok közé, akik az egyesületben harcolják a hitnek szép harcát!
Az eltelt egy évben hét személy kérte tagsági jogviszo-
nya megszüntetését, sajnáljuk testvéreink döntését, s azt kí­vánjuk, hogy ha bennünk valamiért csalódtak is, az Úrban ne csalódjanak!
Az egyesületi tagdíj meg nem fizetése miatt, az egyesület általi felmondással 143 személynek szűnt meg a tagsági jogviszonya 2017 májusban. Sajnáljuk, hogy ezek a korábbi tagtársaink a belépési nyilatkozat aláírásával az evangélium hirdetésére, a közös szolgálatra, a testvéri kapcsolat erősítésére szóló, önként vállalt kötelezettségük ellenére a Biblia Szövetségnek hátat fordítottak.
Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítottunk.
Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvéreinkre, illetve szolgálatukra, akik elköltöztek a mennyei otthonba, a boldog feltámadásba vetett remény adjon vigasztalást szeretteiknek, gyü­le­kezetük tagjainak és nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak!
Akik elhunytak: Balogh Erzsébet (1924), Debrecen; Bányai Anna-Mária (1950), Arad (Románia); Endrédi Imréné (1927), Budapest; Gráf Egonné (1921), Budapest; dr. Hoffmeister Fe­rencné (1936), Budapest; Kiss Lajosné (1929), Debrecen; Korsós Ferencné (1927), Cegléd; Lipták Ágnes (1954), Budapest; Magyar Jánosné (1928), Gödöllő; Nyitrai Erzsébet (1935), Budapest; Petrománné Éles Erzsébet (1954), Tarcal; Pál József (1953), Fülek (Szlovákia); Pótor Imréné (1928), Őr / Mátészalka; Szőllőssy Lajosné (1929), Budapest; dr. Tárczy Ferencné (1930), Budapest; Turai Péter (1925), Fót; Veress Kálmánné (1928), Mátészalka.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az egyesületben szolgáló testvéreknek, mindazoknak, akik tagjaink közül, vagy nem tagként, de velünk egyetértve, bizonyságtétellel, tanítói szolgálattal, igehirdetéssel, imádsággal, lelkigondozással, adománnyal, két­kezi munkával vagy szervezéssel segítették a Biblia Szövetség küldetésének betöltését.
Jelentésünk elfogadását kérve, Pál apostoltól idézett igével kívánunk a BSz tagságára áldást: „Azért, szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Küldöttgyűlésen felolvasta: dr. Makrai Tibor elnök

*

Küldöttgyűlés kiegészítése: Hálásan emlékezünk a 2017. év angol nyelvű ifjúsági táborának áldásaira.

Tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy a megjelent írásokhoz megszűnt a hozzászólás lehetősége. Kérjük szíves megértésüket!
(a Biblia Szövetség vezetősége)

Filmismertető

Két nap, egy éjszaka
2014. október 27. hétfő
Néha rájössz, mekkora kincs van a birtokodban, mielőtt még elveszítenéd. A belga Jean-Pierre...
Élve eltemetve (Buried)
2011. máj. 16. hétfő
  16 éven aluliaknak nem ajánlott!   Ha rettegsz a bezárt, szűk helyeken, akkor az...
Szerelempróba (Fireproof)
2011. április 01. péntek
„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és...
A Wall Street farkasa és Walter Mitty titkos élete
2014. január 01. szerda
Az idei ünnepi mozikínálat több meglepetést is tartogatott a mozirajongók számára. Sokan már az...
A király beszéde (The King's Speech)
2011. január 28. péntek
A plakát alapján a film nem lesz több –  vélték először az angolok –  mint néhány órás...
Foxcatcher
2015. január 29. csütörtök
Ezúttal nincs könnyű dolga a mozirajongóknak, hiszen sok izgalmas...
Ne engedj el! (Never Let Me Go)
2011. máj. 30. hétfő
Soha nem fogod elfelejteni. Ha először, úgy érzed, hidegen hagy a történet, ez az érzés nem fog...
Rio
2011. máj. 02. hétfő
színes, magyarul beszélő, brazil-kanadai-amerikaianimációs vígjáték, 96 perc, 2011 Egyszer volt,...
Mavericks - Ahol a hullámok születnek
2013. június 21. péntek
Szombat délután egymásra nézünk a fiammal, és hirtelen ugyanaz az ötletünk támadt. Tartsunk...
Fertőzés (Contagion)
2011. október 26. szerda
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi dráma, 106 perc, 2011 A Fertőzés című film leginkább a...

Könyvismertető

Búcsú a randevúktól
2013. február 12. kedd
Ritkán lehet olvasni ennyire őszinte és hiteles vallomást, bizonyságtételt. A címmel ellentétben...
A viskó
2011. január 13. csütörtök
A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának...
Társtaláló
2012. december 13. csütörtök
Egy fiú, aki 18 évesen lemondott az addig bevett szokásként gyakorolt randevúzgatásról, 5 évvel...
Egy guru halála
2013. január 04. péntek
Az író a gyermekkora bemutatásával kezdi a könyvet, valós és tényszerű képet festve a...
Fűtő Róbert: Béküljünk ki! ...de hogyan?
2013. november 04. hétfő
A legtöbb keresztyén könyv azt mutatja be, hogy milyennek kellene lennie a jól működő keresztyén...
12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
2013. október 07. hétfő
A napokban olvastam egy cikket a magyarországi válások számáról. Megdöbbentő számadatok állnak...
Véletlenül milliárdos
2010. november 16. kedd
A közösségi háló (The Social Network) c. film bemutatójának másnapján tartotta...
Reflektorfényben a túlevés
2013. június 03. hétfő
„Isten a falánkságot (más szóval a túlevést) bűnnek tartja: 'Mert a dőzsölő és a falánk...

Képek

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

Cikkajánló Biblia és Gyülekezet folyóiratunkból

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Mt 5,17)

Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között a fenti ige világítja meg Krisztus jövetelének jelentőségét. Tanítása az újdonság erejével hatott hallgatóira, és a sokaság álmélkodott azon, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók".

Miként viszonyul Jézus és tanítása az ószövetségi törvényhez? Esetleg Jézus szokatlan gondolatai hatályon kívül helyezték a régi törvényt, és attól független, gyökerestől új tant és kegyességet léptettek életbe?

Megtörtént?

Azok, akik évek óta olvassák az újságokat, nézik a tv műsorait, és hallgatják a rádióadásokat, egyre gyakrabban teszik fel azt a kérdést, hogy amiről ezekből értesülnek, az valóban megtörtént? Hiszen néhány nap múlva ugyanabból a hírforrásból az ijesztő hírek, hitelesnek tűnt történetek cáfolatával is rendszeresen találkoznak.

Valószínű, hogy a hírszerkesztők közül kevesen gondolnak arra, hogy ez a lassan megszokottá váló jelenség egyre bizonytalanabb légkört teremt a társadalomban, aminek következménye az a nagyon gyakran használt megállapítás, hogy ma már nem lehet hinni senkinek, illetve semmiféle ténynek.

Gyermeknevelés - fegyelem és engedés

Ha Isten gyermekekkel ajándékozott meg, akkor azt a különleges missziói küldetést is adta, hogy a szeretet, gondoskodás, tanítás és nevelés nyelvén vigyük őket közelébe. A szülők gyermekeik iránti kapcsolatában is Isten lénye kell, hogy kiábrázolódjon.

A kisgyermek apját, anyját mindenhatónak gondolja, minden bújával-bajával hozzá szalad, az átélt szeretet, védelem, gondoskodás Isten tulajdonságait körvonalazza számára. A pozitív szülőélmények a későbbiekben jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy bizalommal várja a fentről jövő segítséget – immár a Mindenhatótól.

Mit jelent az Urat hordozni a családban?

A hazaszeretet, mint kötelesség

A protestáns gondolkodók kimerítően tanítottak a nemzetről, a hazáról, és ezt mindig úgy tették, hogy közben felmutatták azt az isteni gondoskodó szeretetet és áldást, amit a bűnbe esett ember számára a haza ma is jelent.

Megtanulhatjuk tőlük, hogy a haza egyrészt közösség, ami szociális biztonságot nyújt: gondoskodást az elesett emberről, a rászorulóról, s emellett a nemzet tagjainak egymást építő közösségi kapcsolata is virágzik. De olyan különleges élettér is a haza, ahol az egyéniség kiteljesedhet. A haza védelmet is jelent a külső és belső veszéllyel szemben.

Mindezekkel Isten megakadályozta azt a tragédiát, hogy a bűneset miatt elszabadult indulatok után az emberiség történelme teljes káoszba süllyedjen. Készített tehát az Úr az embereknek hazát, olyat, amiben megtartott valamit abból, amit az Éden jelenthetett volna számukra.

Emlékezz meg az útról!

„...emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened!" (5Móz 8,2)

„Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük." (Mt 25,19)

Mindkét bibliai szakaszban számadásról van szó. Isten kegyelme, hogy időnként maga elé állít, és elszámoltat bennünket. Az adventi, karácsonyi, szilveszteri ünnepkörben több alkalom is kínálkozik arra, hogy az úrvacsorára készülve, számadást tehessünk. Ennek most csak egy fontos, keresztyén gyakorlatunkban mellőzött mozzanatára szeretném ráirányítani a figyelmet.

Mi történt húsvétkor?

Jonathan Edwards neves teológus szerint a történelem értelmezésénél a nem látható szempontokat is figyelembe kell vennünk. Ezt nevezi meta-narrativának, azaz a földi eseményt a vele azonos időben történő mennyei és a pokolbeli történésekkel együtt kell vizsgálni. M is ezt próbáljuk tenni, amikor a következőkben húsvét titkát kutatjuk.

Lelki gyengeség - Isten közelségének hiánya

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az Ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek." (Jak 4,7-8) Arról olvastunk most, hogy valaki ellenáll az Ördögnek, és az elfut tőle.

Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos filmet néztünk meg a családdal közösen. Megrázott bennünket, hogy a hősök elpusztultak a mérhetetlen túlerővel szemben, és ügyük is elveszett. Visszagondolva, milyen furcsa lenne úgy megrendezni ezt a filmet, hogy a fegyvertelen emberek elől a tankok „elszaladnak". Pedig itt és most hasonló biztatásról olvasunk: álljatok ellent, és az ellenség el fog futni! Milyen fantasztikus erő, óriási hatalom kellene ahhoz, hogy a túlerőben lévő ellenség elfusson.

Ami karácsonyi igehirdetéseinkből kimarad

Legelőször le kell szögeznünk, hogy a címbeli kijelentés nem teológiai vád: nem rossz írásmagyarázókról és figyelmetlen igehirdetőkről lesz szó a későbbiekben. Nem hiba az, hogy karácsonykor nem arról szólunk, akire előadásom utal majd, hanem Jézus Krisztusról. Mert karácsony az ő ünnepe. Az Ige lett testté, halljunk tehát róla, a Krisztusról minél többet! Erre számít és készül a gyülekezet is, amikor beül a padokba. Csak a nagyapámtól hallott legátustörténet szereplője lepődött meg, amikor a maga számára felfedezte a nagy újdonságot. Felolvasta a karácsonyi történetet a jászolbölcsőről, a betlehemi pásztorokról és az angyalról: „... hirdetett nékik nagy örömet, mert született a megtartó, aki..." – és itt, a bibliaolvasás közben lapoznia kellett; s mivel összeragadtak a lapok, ezért többször ismételte: „született a megtartó, aki". Amíg végül, sikeres lapozás után diadalmasan megtalálta: – az Úr Krisztus!

Igyekezzetek a város jólétén!

(Megújulás a fáradozásban)

„... igyekezzetek a város jólétén..., könyörögjetek érte..., mert annak jóléte lesz a ti jólétetek!" (Jer 29,7)

Bár a bibliai idézet a babiloni fogságban élő zsidók számára küldött prófétai üzenet, ez csak még jobban megerősít bennünket abban a látásban, hogy Istennek kifejezett akarata a keresztyének munkálkodása városuk, országuk és a világ jólétén.

Szegénység a keresztyén gyülekezetekben

Hazánk lakosságának jelentős része küzd anyagi jellegű problémákkal. Kétségtelen, hogy a szegénység megjelent és egyre inkább jelen lesz közösségeinkben, gyülekezeteinkben is. Kell-e segítenünk az ilyen helyzetbe került hívő testvéreknek, rászoruló gyülekezeti tagoknak vagy a hozzánk forduló embereknek? – fogalmazódik meg sok emberben a kérdés. Tudjuk, hogy több gyülekezetben is működik szervezett gyülekezeti diakónia. Máshol azonban – nem feltétlenül az önzetlen keresztyéni szeretettől indíttatva, sokkal inkább a jelentős anyagi haszon reményében – szerveznek nyereségorientált szeretetszolgálati tevékenységet. Vagyis, a szeretetből fakadó diakónia csak álca, valójában a pénzhiány megoldására szolgáló erőfeszítés. Ennek, a nem szeretetből fakadó diakóniának egyetlen alternatívája az Úr iránti és a testvéri-felebaráti szeretetből fakadó szeretetszolgálat lehet, aminek mintáját a Szentírásban találjuk meg.

A hiszékenység csapdái

Mai világunk egyre hangosabban, és egyre több mindent próbál eladni nekünk. Ha a tévét nézzük, vagy egy-egy napilapot olvasunk, (de még a keresztyén folyóiratokra, újságokra is igaz), hogy telis tele van nélkülözhetetlennek beállított árúk kínálatával. Mindig hangosabb reklámok özöne vesz minket körül a divat, a háztartás, az elektronika, a szórakozás és még inkább a gyógyászat témakörében. Egyre nehezebben tudunk ezek között eligazodni, és sokszor egy-egy kínálatnak be is ugrunk. Majd pedig vagy felfedezzük, hogy hitetés áldozatai lettünk, vagy nem, és az így szerzett nagyszerű cikkek, módszerek, életmódi tanácsok rabszolgáivá válunk; sőt apostolaivá lépünk elő. Sajnos, a keresztyén gyülekezetekben is gyakran találkozunk a legkülönbözőbb gyógyhatású csodaszerek elkötelezett apostolaival és terjesztőivel.

Legjobb befektetés: a továbbadás

Tanúi és részesei vagyunk annak, hogy a szegénység és a gazdagság között egyre nagyobb szakadék tátong. Ezt a szakadékot áthidalandó, sok szegény ember mégis azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha gazdag volna. Mindezidáig virágzott a hitelpiac, ami hozzásegítette a nincsteleneket ahhoz, hogy gazdagnak látszanak. Hasonlóan népszerűek a szerencsejátékok, ahol néhány tipp, vagy ügyes kártyaforgatás ígér gyors meggazdagodást. Alapvetően járja át korunkat ez a sóvárgás a többre, fényesebbre és korlátok nélküli szabadságra. Ezenközben arról sem hallgathatunk, hogy roppant lelki sötétség és erkölcsi nihil uralkodik a szívekben.

A mártír misszionárius

(Molnár Máriára emlékezve)

Szülővárosa és a külmissziói munka támogatói a közelmúltban Várpalotán emlékeztek a 125 éve született Molnár Máriára, a magyar református egyház misszionáriusára, aki Pápua Új-Guinea partjainál, a tengeren halt mártírhalált. Az 1950-ben Mánusz szigetén felállított síremlék őrá és a szigeten működő német evangélikus misszió II. világháborúban mártírhalált halt társaira emlékeztet. A japán katonák mintegy húsz misszionáriust és ugyanennyi német, a Bismarck-szigeteken maradt polgári lakost végeztek ki brutálisan 1943. március 16-án, az Akakize torpedóromboló fedélzetén. Közöttük volt Molnár Mária misszionáriusnő is, aki tizenöt évet töltött a pápuák között.

A találkozás öröme

A feltámadott Krisztussal való találkozás mindenkinek nagy örömöt jelentett. Az asszonyok „félelemmel és nagy örömmel" futottak, hogy megvigyék a feltámadás hírét a tanítványoknak. Amikor Jézus először megjelent az övéinek, „megörültek a tanítványok, hogy látják az Urat" (Jn 20,20). És azóta is minden Jézusban hívő embernek öröm, ha csendben őrá figyelhet, vele a hit által együtt lehet.

Reformátusok a nehéz időkben

(Megújulási kísérletek a magyarországi református egyházban a II. világháború után)

Az I. világháború és Trianon traumája után eszmélődő magyar reformátusság a misszió és evangélizáció végzésében kereste és látta a kibontakozás, a talpra állás legfontosabb eszközét, így ez a szolgálat különösképpen is fontos szerepet kapott az egyház életében. Ez részben sikerült is, ám alig múlt el néhány évtized, amikor ismét padlóra került az ország. A II. világháború szörnyűségei és az ezt követő időszak gazdasági-politikai válsága azonban újabb lendületet adott a korábbi kezdeményezéseknek, s ennek köszönhetően a felelős egyházi vezetőket ismét foglalkoztatni kezdte a belmissziói munka kérdése.

Kövess minket facebookon!